Súťaže

Štatút spotrebiteľskej súťaže
SPORTZONE o 10x CRAZY BOARD


1. Organizátor súťaže

Spotrebiteľskú súťaž SPORTZONE o 10x Crazy Board organizuje spoločnosť Sport Zone Group,
s. r. o. so sídlom Oščadnica 1076 023 01 Oščadnica, IČO 53456122. Obchodná spoločnosť bola
založená zakladateľskou listinou zo dňa 27. novembra 2020 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.,“).
Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a
povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).


2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je propagácia facebookového účtu @Sportzoneslovakia a instagramového účtu
@sportzone.sk vhodnou motiváciou spotrebiteľa k zapojeniu sa do súťaže, s možnosťou získať
organizátorom ponúkanú výhru.


3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo
veku 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu
zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom vzťahu k organizátorovi alebo k sprostredkovateľovi
poverenému zaistením tejto súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným
spôsobom, príbuzní hore uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia.
Trvanie spotrebiteľskej súťaže
Súťaž sa začína 7.12.2021 a končí 14.12.2021.
Miesto spotrebiteľskej súťaže
Facebookový profil organizátora súťaž:. https://www.facebook.com/sportzoneslovakia/
Instagramový profil organizátora súťaže: https://www.instagram.com/sportzone.sk/


4. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý sa vo vyššie stanovenom termíne (bod č.3
termín súťaže) zapojí do súťaže na tým, že okomentuje súťažný príspevok odpoveďou na
otázku: „Ktorý Crazy Board by pod stromčekom potešil vaše dieťa alebo dieťa vo vašej
rodine? Pozrite si našu ponuku, napíšte nám odpoveď do komentára a 5 z vás
obdarujeme Crazy Boardom z našej ponuky.“ Účastník sa môže do súťaže zapojiť ako
na Facebooku, tak aj na Instagrame.
S osobnými údajmi účastníka sa bude narábať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré
v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Organizátor súťaže dbá na to, aby osoby ktorých osobné údaje
spracováva, boli zrozumiteľne a včas poučené o všetkých aspektoch spracovávania ich
osobných údajov a taktiež aby im bola daná možnosť kedykoľvek si uplatniť ich práva, ktoré
im v tejto súvislosti prislúchajú. Všetky potrebné informácie ohľadom spracovania Vašich
osobných údajov nájdete v bode č. 10 „Osobné údaje a osobnostné práva“.


5. Výhry/Ceny

Cena:
Instagram: 5x Pennyboard zn. CRAZY BOARD v hodnote 30€ s DPH/1kus podľa vlastného
výberu výhercu.
Facebook: 5x Pennyboard zn. CRAZY BOARD v hodnote 30€ s DPH/1kus podľa vlastného
výberu výhercu.
Za výhru môže byť výhercom zvolený len pennyboard zn. CRAZY BOARD. Žiadná iná značka
nebude ako výhra usporiadateľom akceptovaná. Zo súťaže sú tiež vylúčené pennybaordy:
Crazy Board BLUE FIRE Pennyboard LED a Crazy Board MUSIC Pennyboard LED.
Po skončení súťaže prebehne výber 5 a 5 výhercov zo všetkých súťažných komentárov na
oboch soc. sieťach.
10 výhercov (mená facebookových a instagramových profilov vybraných súťažiacích) bude
organizátor komunikovať v novom príspevku na príslušnej sociálnej sieti, v nasledujúci deň po
ukončení súťaže, t.j. 15.12.2021. Každý výherca má právo na výhru len v prípade, že spĺňa
všetky náležitosti pravidiel súťaže a dodá organizátorovi súťaže adresu doručenia a kontaktné
údaje potrebné pre doručenie výhry. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo
požadovať vydanie inej výhry či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho
hodnote výhry. Zobrazenie vecných výhier a odmien na reklamných materiáloch má len
informatívny charakter.


6. Odovzdanie výhry

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si pred odovzdaním výhry
vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola
vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou
platnosťou. Výhra bude odovzdaná výhercovi poštou alebo iným spôsobom, ktorý si obe
strany dohodnú. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí s výhercom skontaktovať do 10 dní
od vyžrebovania, výherca stráca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať
výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech
organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.


7. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 občianskeho zákonníka v platnom znení
nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže postúpiť výhru na inú
osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady,
ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak by sa
k tomu zaviazal v tomto štatúte. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v
súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom,
alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím
výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení ani za žiadne
výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci sprostredkovateľa.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti
s užívaním výhier.


8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov
č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
Výhry, ktoré výhercovia obdržia v súťaži predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona o
daní z príjmov č. 595/2003 Z.z. z reklamnej súťaže alebo žrebovania, výhry neprevyšujúcej
výšku 350 eur nepodliehajú zdaneniu.


9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto
spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných
osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú
súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora
súťaže konečné a záväzné.
Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo
informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom
jeho nárok na výhru tým zaniká.


10. Osobné údaje a osobnostné práva

Vaše osobné údaje spracúvame iba v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný, aby sme
mohli realizovať súťaž. Osobné údaje účastníkov súťaže preto spracúvame v nasledovnom
rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:
a) na účely realizácie súťaže a plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich (najmä, aby sme Vám
umožnili zapojiť sa do súťaže, vyhodnotiť a spracovať splnenie podmienok a výsledkov súťaže,
identifikovať výhercov, kontaktovať ich a odovzdať im výhry);
b) na účely plnenia zákonných povinností po ukončení súťaže; a
c) na účely našich oprávnených záujmov súvisiacich s ochranou našich práv v prípade
uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou po ukončení súťaže.
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vyššie uvedených
účelov, na ktoré ich spracúvame. V prípade spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže
na účely realizácie súťaže je to doba trvania zmluvných povinností vyplývajúcich zo súťaže.
Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi
pre oblasť daní a účtovníctva. Na účely našich oprávnených záujmov pre prípad uplatnenia
nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou po ukončení súťaže, budeme osobné
údaje archivovať po dobu najdlhšie 1 roku.
GDPR Vám priznáva rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom
rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:
a) na obdržanie informácií a oznámení, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej,
transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a
poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými
prostriedkami,
b) na prístup k Vašim osobným údajom,
c) na opravu Vašich osobných údajov,
d) na výmaz Vašich osobných údajov,
e) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
f) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené alebo ich spracúvanie bolo
obmedzené,
g) na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie
vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy,
h) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na
základe oprávneného záujmu.
V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR môžete
kontaktovať organizátora súťaže zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu
obchod@sportzone.sk.
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj bezvýhradný a bezplatný súhlas
s pravidlami súťaže a spracovaním svojich osobných údajov spracovaných v tomto štatúte a
ich poskytnutie je dobrovoľné. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá
za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdí, že bol organizátorom oboznámený
s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné
informácie zo strany organizátora.


11. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na web-ovej stránke
organizátora www.sportzone.sk. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť
sa týmito oficiálnymi pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne
nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.


V Žiline , 6.12.2021


Sport Zone Group, s. r. o.
Oščadnica 1076 023 01 Oščadnica
IČO53456122

Adidas ORIGINALSAdidasAsicsCrazy BoardCrocsHANNAHInov-8MeteorMICOMizunoNew BalanceNikePumaRDXSalomonSkechersUnder Armour
CZ
cz
SK
sk